Exchange Server | Murat Bilici

"Empower your knowledge"

Exchange powershell script to find all users mailbox sizes

Exchange Server’da tüm kullanıcıların mailbox kullanımlarını görüntüleyip txt’ye export etmek için aşagıdaki powershell komutunu kullanabilirsiniz.

Get-MailboxStatistics -Server 'servername' | where {$_.ObjectClass -eq “Mailbox”} | Sort-Object TotalItemSize -Descending | ft @{label=”User”;expression={$_.DisplayName}},@{label=”Total Size (MB)”;expression={$_.TotalItemSize.Value.ToMB()}}  -auto >> “d:\Temp\mailbox_size.txt”
Categories: Exchange 2010 - Powershell - Scripts